Registrace do soutěže EEICT

Pozor! Pokud bude mít příspěvek několik autorů, odevzdá jej pouze jeden z nich.
Všechny položky registračního formuláře je nutné vyplnit.

Licence k užití díla přihlášeného do soutěže Student EEICT 2017

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně se sídlem na adrese Technická 3058/10, 616 00 Brno (dále jen FEKT), jako pořadatel soutěže Student EEICT 2017 vytvořila tuto licenci za účelem správy práv k užití soutěžních příspěvků přihlášených do soutěže STUDENT EEICT 2017.

Registrací soutěžního příspěvku do soutěže STUDENT EEICT 2017 autor nebo oprávněný subjekt takovou licenci udělit (zaměstnavatel) uděluje pořadateli (FEKT) výhradní licenci ke svému dílu na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany díla k veškerým způsobům užití díla. Autor je nadále oprávněn vykonávat k dílu tato práva:

  1. Autoři (nebo zaměstnavatelé autorů) mohou reprodukovat nebo autorizovat třetí osobu k reprodukci díla nebo doslovných pasáží díla k osobní potřebě autora nebo pro účely jeho zaměstnavatele za předpokladu, že je FEKT a soutěž Student EEICT 2017 citovány, a dané užití díla není určeno ke komerčním účelům.
  2. V případech nevyhovujících bodům 1. a 2. musí být FEKT požádán o svolení k takovému užití díla.
  3. Autor (nebo jeho zaměstnavatel) může použít všechny části nebo část díla v dalších svých dílech. Toto právo nezahrnuje možnost udělovat podlicence třetím osobám. Udělit licenci třetím osobám může pouze FEKT.

Autor dále prohlašuje, že dílo je originální, a že je jeho autorem (nebo spoluautorem) díla, s výjimkou pasáží (např. textu, obrázků a dat), ve kterých je zřetelně deklarován (citován) originální zdroj, případně jsou uvedeny poznámky o svolení držitelů autorských práv k užití těchto pasáží, pokud je to těmito držiteli vyžadováno.

Licence zaniká v případě, že dílo není přijato k publikaci ve sborníku STUDENT EEICT 2017 nebo byla autorem odvolána žádost o zveřejnění díla před jeho přijetím k publikaci.

Společná práva autorů

V případě díla o více spoluautorech uděluje výše uvedenou licenci za kolektiv autorů registrací soutěžního příspěvku jeden pověřený spoluautor, zpravidla první uvedený v díle, pokud se tak spoluautoři domluvili.